Bericht uit de raad

Bericht uit de raad

Elke maand krijgt u een update van de gemeenteraad van Zwartewaterland door ons raadslid, John Smits, of één van onze schaduwfractieleden. Vandaag de eerste bijdrage van John Smits.

Tijdens de raadsvergadering deed de auditcommissie verslag van haar bevindingen over het boekjaar 2014 in samenwerking met de organisatie en de accountant. Zij namen kennis van de omvangrijke voorziening die getroffen wordt voor de grondexploitaties. Bij elkaar zo’n 4 miljoen euro. De auditcommissie constateerde ook dat de gesprekken tussen ambtelijke organisatie en de accountant moeizaam zijn verlopen en vroeg aandacht voor het innen van de havengelden. De wethouder verklaarde dat er voor de haven een waterdicht systeem zou zijn. Of een haven echter waterdicht moet zijn, laat ik graag aan uw verbeelding over.

Bij de jaarverantwoording werd duidelijk dat het college, omwille van het verkrijgen van een accountantsverklaring, zich geschikt had door een grote voorziening voor grondexploitaties op te nemen. In de stukken kwam naar voren dat het college in eerste instantie een andere visie had op het verwerken van het boekjaar 2014, maar dat zij deze door de accountant heeft veranderd. Helaas kon het college geen antwoord geven op de vraag die de VVD daarover stelde.

Over twee weken zal de gemeenteraad de kadernota bespreken. In deze kadernota geeft de gemeenteraad richting aan het college voor het opstellen van de begroting voor 2016.